Предлог дневног реда Савета родитеља

Предлог дневног реда седнице савета родитеља ПТШ Крушевац дана: 27.11.2018.са почетком у 17:00часова:

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода (анализа изостајања ученика, посебно неоправданих изостанака и изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере).


2. Мере за побољшање успеха ученика-укључивање родитеља (Осврт на остварену сарадњу породице и школе и учесталост индивидуалних разговора са родитељима,и пружању помоћи ученицима у планирању дневних школских обавеза).

3. Извештај о изведеној екскурзији за ученике 3.и 4.разреда за школску 2018/19.


4. План и програм извођења екскурзије за ученике 3. и 4. разреда за школску 2018/19.


5. Предлози родитеља за активније укључивање у превенцији насиља у школи (Упознавање родитеља са "Правилником Министарства просвете о обављању друштвено-корисног,односно хуманитарног рада",а све у циљу заштите ученика од насиља,злостављања и занемаривања,конкретни предлози и усвајање предлога примене прачланова правилника).

6. Текућа питања

Председник Савета родитеља Прве техничке школе Крушевац

Зоран Станковић